ปกติ directive ที่เขียนอยู่ใน AngularJS official documentation จะแนะนำให้เราเขียนแบบนี้

var app = angular.module('app', [])
app.directive('directiveName', 
 function () {
  return {
   restrict: 'E',
   // isolate scope
   scope: {},
   controller: function () {
    ...
   },
   controllerAs: 'loginBox',
   link: function ($scope, element, attrs) {
    ...
   },
   template: '<div>template here</div>',
  };
 });

แต่นั่นก็คือวิธีการเขียนแบบ es5 ซึ่งตอนนี้ยุคของ es6 กำลังมาถึง ก็อาจจะถึงเวลาที่เราจะปรับตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่า แน่นอนว่า es6 จะช่วยให้เราเขียนได้งดงามขึ้น และสมเหตุสมผลมากขึ้น โดยอาศัย class เข้าช่วย

import _ from 'lodash';
import angular from 'angular';

class SomeDirective {
 constructor() {
  _.extend(this, {
   restrict: 'E',
   // create its isolate scope that will not interfere with
   // the outside world
   // scope is equivalent to `this` in the class
   scope: {},
   // always use bindToController
   // so that the code will work as expected
   bindToController: true,
   // this is var's name to be used in template
   // to talk about controller's `this` or scope
   controllerAs: 'ctrl',
   template: loginBoxTemplate,
  });
 }

 controller() {
  ...
 }

 link($scope, element, attr) {
  ...
 }
}

let app = angular.module('app', []);
app.directive('directiveName', () => new SomeDirective());

โดยภาพรวมแล้วโค้ดอันใหม่ทำงานเหมือนโค้ดอันเก่าทุกประการ แต่ว่าตอนนี้โค้ดของ directive ทั้งก้อนรวมเป็นก้อนเดียวกันแล้ว ในรูปที่เป็นระเบียบมากขึ้น คือ class

ที่ต้อง new SomeDirective() ด้านล่างก็เพราะว่า directive คาดหวังว่าจะได้ function ที่จะถูกรันด้วย การ execution ไม่ใช่การ new ดังนั้นก็ต้อง new ให้เสียก่อน