แน่นอนว่าในบางทีเราอาจจะต้องการกำหนดค่าบางอย่างแบบ dynamic ด้วย jQuery เช่นความสูงของหน้า ๆ หนึ่ง ซึ่งอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละสถานการณ์การทำทุกอย่างด้วย CSS อาจจะซับซ้อนเกินไป หรืออาจจะทำไม่ได้ แต่ก็ติดที่ว่าหากมีการกำหนด !important flag ในกฎ CSS แล้วแน่นอนว่าก็ต้องใช้ !important ด้วยกันมาหักล้าง

ปัญหาคือ jQuery ไม่สามารถใส่ flag นี้เข้าไปในการกำหนดค่าต่าง ๆ ของ CSS ได้ เราไม่สามารถ $(somthing).css('height', '100px !important'); แล้วให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้ (อย่างน้อยก็ในช่วงเวลาที่ผมเขียนอยู่…)

เราจึงต้องใช้วิธีอื่น … ซึ่งก็มีคนเสนอหลายวิธี ผมพบว่าวิธีที่ผมชอบที่สุด (แน่นอนว่าต้องเขียนง่ายมาก่อน ฮ่ะ ๆ) ก็คือนี่ …

var elem = $("#elem");
elem[0].style.removeAttribute('height');
elem[0].style.setProperty('height', '100px', 'important');

หยิบมาจาก stackoverflow.com จากคำตอบของคุณ BettaSplendens